İletişim Formu Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Steto”) olarak, http://www.steto.com alan adlı internet sitesi (“Websitesi”) üzerinden bizimle iletişime geçmek için doldurduğunuz iletişim formu (“Form”) vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Veri Sorumlusu: Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul merkezinde kurulu, 241773-5 sicil numaralı Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kişisel verileriniz;

hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Steto Tarafından İşlenen Veri Türleri:

Kimlik Bilgileri: 

Form’u dolduran ilgili kişinin Ad Soyad verisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Form’u dolduran kişiyi tespit etmek amacıyla işlediğimiz Ad Soyad verisi, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Form’u dolduran kişinin tespit edilmesi kapsamında Steto olarak Ad Soyad verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

İletişim Bilgileri: 

Form’u dolduran ilgili kişinin E-Posta Adresi bilgisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Form’u dolduran kişi ile Form kapsamında iletişime geçmek amacıyla işlediğimiz E-Posta Adresi verisi, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Form’u dolduran kişi ile iletişime geçmemizde Steto olarak E-Posta Adresi verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin; 

işlenip işlenmediğine, 

işlenme amacına,

yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme; 

amacına uygun işlenmesini, 

yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme; 

otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.


Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

destek@steto.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.